ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เตียงไฟฟ้าแบบปรับได้พร้อมชุดข้างเตียง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 20 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 5 ตุลาคม 2564
ราคากลาง : 3,200,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1