ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

วันที่กำหนดราคากลาง : 13 ตุลาคม 2564
ราคากลาง : 1,900,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1