บุคลากร

ผศ.นพ.กำธร ตันติวิทยาทันต์ 

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
กำกับดูแลงานการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ

ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

นักวิชาการศึกษา ผู้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
02-849-6600 ต่อ 7018
masmolee.jit@mahidol.ac.th

นางสาวศลิษา ธาระสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยฐานข้อมูล ธุรการและการบัญชี
02-849-6600 ต่อ 4242
salisa.tar@mahidol.ac.th

นางสาววนิดา ธนากรกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริการวิชาการ
02-849-6600 ต่อ 4241
wanida.tha@mahidol.ac.th

นางสาวกัญญาภัค เงินอินต๊ะ

เจ้าหน้าที่วิจัย
หน่วยวิจัย
02-849-6600 ต่อ 2201
kanyaphak.nge@mahidol.ac.th

นายธนะเมศฐ์ เชาว์จินดารัชต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยห้องสมุด (GJLibrary)
02-849-6600 ต่อ 3191
thanames.cha@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐณิชา จังสมยา

พนักงานห้องสมุด
หน่วยห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-GJLibrary)
02-849-6600 ต่อ 3191
natnicha.jun@mahidol.ac.th

นางสาวพรรณพัชร กองชัย

นักวิชาการศึกษา
หน่วยหลักสูตรและการศึกษา
02-849-6600 ต่อ 4242
phannaphat.kon@mahidol.ac.th