ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
เอกสารวิจัย และ R2R

     1. แบบเสนอโครงร่างวิจัย
     2. สัญญารับทุนเงินอุดหนุนการวิจัย
     3. แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
     4. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
     5. แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     6. แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ
     7. แบบฟอร์มปรึกษาด้านการทำวิจัย

เอกสารนักศึกษาฝึกงาน

     1. ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน
     2. แบบฟอร์มประเมินนักศึกษา
     3. แบบฟอร์มรายงานนักศึกษา

เอกสารสัญญา

     1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตNEW
     2. สัญญาการให้ทุนการศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกNEW
     3. สัญญาการให้ทุนพยาบาล (1 ปี)
     4. สัญญาการให้ทุนพยาบาลฉือจี้

เอกสารห้องสมุด
      1. แบบกรอกข้อมูลทำบัตรสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
     2. แบบคำขอใช้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดมหิดล
     3. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ในการสืบค้นข้อมูล NEW
     4. แบบฟอร์มตรวจสอบภาระหนี้สินและรายการหนังสือคงค้างห้องสมุด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
     5. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกNEW
เอกสารทั่วไป

     1. แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการยุทธ5 เป้า
     2. แบบฟอร์มจัดประชุม อบรม สัมมนา

เอกสารบริการวิชาการ
      1. การประชุมวิชาการประจาปีสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) โดย ดร.นพ.โกเมตร จึงเสถียรทรัพยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส) สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 

 Contact us
GJ Girl

 

 

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4

888 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ (02) 849-6600 ต่อ 4242, 4241,3191

FAX. (02)8496600 ต่อ 4241 

เวลาเปิดทำการ

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00 น.

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.                                       

แผนที่งานศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ