แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
  

ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกได้ โดยขั้นตอนต่อไปนี้

          1. ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำหนังสือเพื่อให้ห้องสมุดฯจัดซื้อ

          2. ห้องสมุดดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อหนังสือซ้ำจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra

          3. เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร)

          4. เสนอผู้บริหารอนุมัติจัดซื้อ

          5. ดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียงานคลัง

          ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดซื้อหนังสือซ้ำเกินกว่าความจำเป็น เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัดทั้งนี้หลังจากมีการตรวจสอบการจัดซื้อหนังสือซ้ำแล้ว จะแจ้งให้ผู้แนะนำหนังสือรับทราบว่าหนังสื่อที่แนะนำมานั้นได้รับการจัดซื้อหรือไม่ตามเมลล์ที่ผู้แนะนำให้ไว้ ต่อไป

 

 1.1  2.1
 คู่มือการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 
 

รายชื่อหนังสือที่ได้รับการแนะนำและจัดซื้อหนังสือครั้งที่ 2/2562 

 

   

                                                                                                                                                                                                                               

      

 Contact us
GJ Girl

 

 

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4

888 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ (02) 849-6600 ต่อ 4242, 4241,3191

FAX. (02)8496600 ต่อ 4241 

เวลาเปิดทำการ

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00 น.

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.                                       

แผนที่งานศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ