ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ยินดีต้อนรับ
ลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๒
หัวข้อ "การแพทย์ผสมผสานและการสร้างเสริมสุขภาพ"
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G ศาลายา จ.นครปฐม

***********************************************

รายละเอียดส่วนบุคคล

คำนำหน้าชื่อ : *
ชื่อ : *
นามสกุล : *
ตำแหน่ง : *
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน : *
ที่อยู่ : *
โทรศัพท์ : *
โทรสาร :
มือถือ :
เลขบัตรประชาชน: *
E-mail : *
ยืนยัน E-mail : *

การตอบรับ

เข้าร่วมการประชุมวิขาการ ส่งบทความวิชาการ

รายละเอียดประเภทอาหาร

อาหารทั่วไป       อาหารมุสลิม       อาหารมังสวิรัติ      
 

ปิดรับลงทะเบียน *ส่งผลงานบทความวิชาการภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
*เข้าร่วมการประชุมวิชาการภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ (คุณวนิดาหรือคุณศลิษา) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๘๔๙ ๖๖๐๐ ต่อ ๔๒๔๑
Email: wanida.tha@mahidol.ac.th Website: http://www.gj.mahidol.ac.th