สร้างเสริมสุขภาพ

งานสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานให้บริการสุขภาพชุมชนทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวมผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค/คัดกรอง/ส่งต่อ/ดูแลต่อเนื่อง ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ
1. ผู้มารับบริการในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
2. กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล/นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
3. กลุ่มผู้สูงอายุ
4. ชุมชนรอบศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รัศมี 10 กิโลเมตร