ศูนย์วัคซีน

ขอบเขตการให้บริการ

ศูนย์วัคซีน ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่าปัญหาโรคติดเชื้อของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เพราะเมื่อผู้สูงอายุเกิดโรคติดเชื้อ อาจจะมีอาการที่รุนแรง และต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าคนทั่วไป หรืออาจต้องเสี่ยงต่อภาวะพิการหรือเสียชีวิตได้ และการใช้วัคซีนเป็นหนึ่งในแนวทางที่ถูกนำมาพิจารณาใช้กันมากขึ้น โดยการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันอุบัติการณ์การเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขในระยะยาวได้ โดยประเทศไทยได้หันมาให้ความสนใจต่อแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างจริงจัง เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


กลุ่มผู้รับบริการ

ผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ให้บริการทั้งแบบรายบุคคล และแบบหมู่คณะ


เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

รายการวัคซีนที่มีให้บริการ

ลำดับที่รายการวัคซีนราคาต่อเข็ม (บาท)จำนวนเข็มที่ฉีด
1วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine)1953 เข็ม ที่ 0,1,6 เดือน
2วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A Vaccine)10572 เข็ม ที่ 0, 6 – 12 เดือน
3วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (Pneumococcal – Prevnar13 vaccine)23371 เข็ม
4วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (Varicella Vaccine)8742 เข็ม ที่ 0, 1 – 2 เดือน
5วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)368ปีละ 1 เข็ม
6วัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP Vaccine)4971 เข็ม
7วัคซีนป้องกันคอตีบ –บาดทะยัก (dT Vaccine)553 เข็ม ที่ 0, 1, 6-12 เดือน
8วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR Vaccine)1602 เข็ม เข็มแรก 9-12 เดือน
9วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE Vaccine)4272 เข็ม 0, 3-12 เดือน
10วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies – PCEC Vaccine)336ก่อนสัมผัสสัตว์ จำนวน 3 เข็ม
ที่ 0,7,21 หรือ 28 วัน
หลังการสัมผัสสัตว์ จำนวน 5 เข็ม
ที่ 0,3,7,14,28 วัน
11วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV – Gardasil Vaccine)20623 เข็ม ที่ 0, 2, 6 เดือน


ข้อกำหนด/เงื่อนไขพิเศษ

สิทธิข้าราชการในการรับบริการศูนย์วัคซีน ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

  • ข้าราชการ และบุคคลในครอบครัวไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายคืนได้

สิทธิข้าราชการในการรับบริการฉีดวัคซีนกรณีเจ็บป่วย

  • กรณีท่านเข้ารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกอื่นๆ ของโรงพยาบาล และแพทย์ตรวจวินิจฉัยพบว่าท่านจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเนื่องมาจากความเจ็บป่วย ท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนที่คลินิกที่ท่านเข้ารับบริการ ซึ่งในกรณีนี้ข้าราชการ และบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายคืนได้ตามสิทธิ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด


ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับบริการรายใหม่ > ติดต่อจุดคัดกรอง ชั้น 2 > ทำแฟ้มประวัติ > ติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G รับคิวตรวจ > วัดสัญญาณชีพ > พบแพทย์ > ผู้รับบริการติดต่อรับวัคซีนห้องยาชั้น 2 > ชำระค่าบริการที่การเงินชั้น 2 > นำวัคซีนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ > ฉีดวัคซีน และรับบันทึกการฉีดวัคซีน

ผู้รับบริการรายเก่า (กรณีไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า) > ติดต่อจุดคัดกรอง ชั้น 2 > ตรวจสอบสิทธิ์รับใบ VN Slip > ติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G รับคิวตรวจ > วัดสัญญาณชีพ > พบแพทย์ > ผู้รับบริการติดต่อรับวัคซีนห้องยาชั้น 2 > ชำระค่าบริการที่การเงินชั้น 2 > นำวัคซีนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ > ฉีดวัคซีน และรับบันทึกการฉีดวัคซีน

ผู้รับบริการรายเก่า (กรณีนัดหมายล่วงหน้า) > ติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G > รับคิวตรวจ > วัดสัญญาณชีพ > พบแพทย์ > ผู้รับบริการติดต่อรับวัคซีนห้องยาชั้น 2 > ชำระค่าบริการที่การเงินชั้น 2 > นำวัคซีนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ > ฉีดวัคซีน และรับบันทึกการฉีดวัคซีน


วัน/เวลา ให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00–15.00 น.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


การติดต่อ

อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G 

เบอร์โทรศัพท์ 02-8496600 ต่อ 3004 – 3005

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ผู้รับบริการที่มีประวัติ สามารถนัดหมายเข้ารับการตรวจทางโทรศัพท์ได้ในเวลา 13.00–15.00 น.

เงื่อนไขในการเลื่อนนัดแพทย์ กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ เวลา 13.00–15.00 น.