ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพื่อให้บริการด้านเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค เพื่อช่วยให้วินิจฉัยทางการแพทย์อีกทางหนึ่ง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น 2 ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

โทร 0-2849-6600 ต่อ 2215,3155