คำแนะนำการให้บริการ

เวลาให้บริการ

     ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นหลัก โดยมีขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ ดังนี้

ผู้ป่วยนอก

หน่วยตรวจโรคทั่วไปต่างๆ  

 :   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ   งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

 หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)  

  :   ทุกวัน   08.00-20.00 น.

หน่วยตรวจโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน  (ER9)  

 :   จันทร์ – ศุกร์ 08.00-20.00 น.  / เสาร์ – อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ  งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันจันทร์ – ศุกร์ เท่านั้น

 คลินิกพิเศษเฉพาะทาง (อายุรกรรม,ศัลยกรรม,ตา,หู,คอ,จมูก,ผิวหนัง,กระดูกและกล้ามเนื้อ)  

: จันทร์ – ศุกร์ 16.00-20.00 น. / เสาร์ 08.00-12.00 น.

หมายเหตุ  งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

 คลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

 :  จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

 คลินิกพิเศษแพทย์ทางเลือก (คลินิกแพทย์แผนจีน คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลินิกโฮมีโอพาธีย์)

: อังคาร – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น. / เสาร์ – อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์  เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ผู้ป่วยใน 

ให้บริการจำนวน 60 เตียง  หอผู้ป่วยวิกฤติ  จำนวน 6 เตียง

รับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่  7 ปี ขึ้นไป