รายชื่อแพทย์แผนไทยประยุกต์

พท.ป. อุษาวิตรี วงศ์เจริญวิวัฒน์

Ausawitree Wongjaroenwiwat, ATM.Dr.


แผนก: แพทย์แผนไทยประยุกต์
Specialty: แพทย์แผนไทย
Language Spoken: ไทย

พท.ป. พฤทธิพร ราหุรักษ์

Pruthiporn Rahuruk, ATM.Dr.


แผนก: แพทย์แผนไทยประยุกต์
Specialty: แพทย์แผนไทย
Language Spoken: ไทย

พท.ป. ณัฐกรณ์ สงนอก

Nuttakorn Songnok, ATM.Dr.


แผนก: แพทย์แผนไทยประยุกต์
Specialty: แพทย์แผนไทย
Language Spoken: ไทย

พท.ป. สุธีรา ภูมิภักดี

Suteera Pumpakdee, ATM.Dr


แผนก: แพทย์แผนไทยประยุกต์
Specialty: แพทย์แผนไทย
Language Spoken: ไทย

พท.ป. วรรณดี ชิตเจริญธรรม

Wandee Chidjarerntum, ATM.Dr.


แผนก: แพทย์แผนไทยประยุกต์
Specialty: แพทย์แผนไทย
Language Spoken: ไทย

พท.ป. สุนันทา แหล่งสะท้าน

Sunanta Laengsathan, ATM.Dr.


แผนก: แพทย์แผนไทยประยุกต์
Specialty: แพทย์แผนไทย
Language Spoken: ไทย