วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ

วิสัยทัศน์

      ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิชั้นเลิศของประเทศ ให้บริการแบบบูรณาการและมุ่งมั่นร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คำขวัญ

บริการด้วยใจ ความปลอดภัยเป็นหนึ่ง ก้าวถึงโรงพยาบาลคุณภาพ

พันธกิจ

1. ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการมีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2. ยกระดับเป็นสถาบันร่วมการเรียนการสอน วิจัย สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Core Value

M       Mastery                 รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
A        Altruism                มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H       Harmony                กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I         Integrity                มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D       Determination       แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
O       Originality             สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L        Leadership            ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

สีประจำศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สีเขียว  Ocean
ตัวอย่างสีประจำศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าสี
RGB : R = 32  G = 178  B = 170
CMYK: C = 74 M = 5   Y = 40   K= 0