คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


นายแพทย์มาโนช รัตนสมปัตติกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


นายแพทย์นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


รองศาสตราจารย์นายแพทย์เลิศพงศ์ สมจริต

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


แพทย์หญิงมนัสวี จรดล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


นายแพทย์ตะวัน อินทิยนราวุธ

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร ตันติวิทยาทันต์

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


คุณธษา ศิระวัฒนชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


คุณธัญญรัตน์ สลักคำ

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


นายแพทย์ณพล สินธุวนิช

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยะภัทร เดชพระธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก