การบรรยายพิเศษ
หัวข้อการบรรยายพิเศษ : Knowledge Management (KM) New Normal