ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ฝ่ายการเงิน (คุณฐิติมา)
โทรศัพท์ : ๐๒-๘๔๙๖๖๐๐ ต่อ ๔๐๔๕

ฝ่ายวิชาการ / การส่งบทความ (คุณวนิดา)
โทรศัพท์ : ๐๒-๘๔๙๖๖๐๐ ต่อ ๔๒๔๑
แฟกซ์ : ๐๒-๘๔๙๖๖๐๐ ต่อ ๔๒๔๑
อีเมล์ : wanida.tha@mahidol.ac.th