การส่งผลงาน
ระยะเวลากำหนดการประชุม
----ไม่พบข้อมูล----
คำแนะนำในการจัดทำบทคัดย่อ

รายละเอียดการส่งบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย (Proceeding)

 

                 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ผู้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔ 

เรื่อง “Knowledge Management (KM) New Normal 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บน Proceeding Online และนำเสนอบนเวทีในงานประชุมวิชาการวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

                 บทความที่ตีพิมพ์  จะต้องผ่านการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจากหน่วยงานของท่าน และไม่เคยตีพิมพ์ในเอกสารใดมาก่อน และบทความทุกเรื่องจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการก่อนจึงสามารถตีพิมพ์ได้  โดยมีหลักเกณฑ์และข้อแนะนำ ดังนี้

      ๑. รูปแบบบทความและการพิมพ์  จะต้องประกอบด้วยหัวเรื่องต่อไปนี้

        ๑.๑ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

        ๑.๒ ชื่อผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ตำแหน่ง หน่วยงาน 

        ๑.๓ บทคัดย่อ คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

        ๑.๔  บทนำ

        ๑.๕  วัตถุประสงค์

        ๑.๖  ขอบเขตและวิธีการศึกษา

        ๑.๗ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

        ๑.๘  ผลการศึกษา

        ๑.๙  ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา                          

        ๑.๑๐ สรุปและอภิปรายผล                                                     

        ๑.๑๑ ข้อเสนอแนะ                                         

        ๑.๑๒ เอกสารอ้างอิง

            ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานกรุณาระบุกลุ่มผลงาน  ด้าน Scientific Research / ด้าน Social Research / งาน R2R โดยมีความยาวของเรื่องประมาณ ๑๒-๑๕ หน้ากระดาษ A๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖ TH Sarabun ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ส่งผลงาน Upload ขึ้นเว็บไซต์ประชุมวิชาการฯ http://www.gj.mahidol.ac.th/tech/ ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

             ๒. การเตรียมต้นฉบับ

๒.๑ บทคัดย่อ ย่อเนื้อหาที่จำเป็นความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ ตัวอักษรขนาด ๑๖ TH Sarabun ในแต่ละภาษาเขียนเป็นร้อยแก้วไม่แบ่งเป็นข้อๆ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ไม่มีเชิงอรรถ ความยาวประมาณ ๑๕๐ คำ โดยมีคำสำคัญ (Keywords) ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษปรากฎในบทคัดย่อ

๒.๒ บทความทางวิชาการ ประกอบด้วยหัวเรื่องดังระบุไว้ในข้อ ๑ โดยมีรูปแบบการพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ในแต่ละภาษา และให้เว้นระยะขอบด้านบน ๒ ซ.ม.ด้านล่าง ๑ ซ.ม. ด้านซ้าย ๒ ซ.ม.ด้านขวา ๒ ซ.ม. (ตามตัวอย่าง) และให้ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ แวนคูเวอร์ ทั้งนี้ต้องแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ดังนี้

      (ตัวอย่างภาษาไทย)  ศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข, และฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์. (2551). การแก้ปัญหาระดับตะกั่วในเลือดสูง.  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, 18(2), 26-31.

(ตัวอย่างภาษาอังกฤษ)   Cohen, B. S., Bronzaft, A. L., Heikkinen, M., Goodman, J., & Nadas, A. (2008). Airport-related air pollution and noise. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 5, 119-129. doi: 10.1080/15459620701815564

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ