ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิชาการประจำปี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔

                                     เรื่อง
Knowledge Management (KM) New Normal
              
       จัดในวันที่ ๓๑ มีนาคม – วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
                 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G / ผ่านระบบ Zoom
          ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


ประกาศ** สำหรับผู้ขอหน่วยคะแนนทางการพยาบาล สามารถ Download ใบประกาศนียบัตร ได้ คลิกที่นี่...

ทั้งนี้ ในส่วนการกำหนดคะแนนในเลขที่ใบประกอบวิชาชีพของแต่ละท่านนั้น ทางสภาการพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณา และดำเนินการจัดทำต่อไป เว็บไซต์สภาการพยาบาล
คลิกที่นี่    ดูหน่วยคะแนนเข้าที่หน้า Login >> 


>> ขอเชิญรับฟัง VDO การบรรยายขององค์ปาฐก โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ >> คลิกที่นี่...**ผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถดูไฟล์บรรยายของวิทยากรได้ที่ ปุ่ม ดาวน์โหลด **
บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัคซีน โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ


'หมอยง'การันตีฉีดวัคซีน'ซิโนแวค'สบายใจได้ ..คลิก“หมอยง” ชี้หากวัคซีนเข้าไทยแล้ว ควรฉีดวัคซีนให้ ปชช.เร็วที่สุด เพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤต..คลิก


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กรุณา..คลิกที่นี่ 
            เพื่อดูวิธีการลงทะเบียนออนไลน์

                
บุคคลทั่วไปเข้าฟังการบรรยาย ฟรี !!!
ผู้ขอหน่วยคะแนนทางวิชาชีพพยาบาล ๓๐๐ บาท (สำหรับบุคคลภายนอก)
ผู้ส่งบทความ/ผลงานวิจัยนำเสนอ  ๖๐๐ บาท

**หน่วยคะแนนทางวิชาชีพพยาบาล CNEU จำนวน ๑๖.๕ หน่วย**
ทั้งนี้ผู้ขอหน่วยคะแนน โปรดดำเนินการดังนี้
๑. เข้าร่วมการประชุมตลอดทั้ง ๓ วัน 
๒. ส่งแบบประเมินทุกช่วงการจบบรรยาย  
กรณี On-site ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมทั้งเช้า-บ่าย 
กรณี Online ผ่านโปรแกรม Zoom กรุณายืนยันตัวตนโดย
แสดงจอภาพจริงตลอดการประชุม / check in-out ด้วยชื่อ-นามสกุลจริง / ลงชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต แจ้งที่กล่องข้อความ ซึ่งทางผู้จัดขอบันทึกเก็บไว้ระหว่างการประชุม เพื่อส่งรายงานสภาการต่อไป


***ประกาศ สภากายภาพบำบัด ไม่สามารถกำหนดหน่วยคะแนน PTCEU ในโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากดำเนินการด้านเอกสาร ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่สภาฯ กำหนด ขออภัยมา ณ ที่นี้

       ***เปิดรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย***
การเปิดรับสมัครส่งผลงานวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์การส่งผลงาน (คลิกที่ปุ่มการส่งผลงาน)  ซึ่งผลงานวิชาการที่ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการ (Peer Review) จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ (Proceeding Online) ทั้งนี้การนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรสามารถนำไปใช้ประกอบการขอตำแหน่งชำนาญการที่สูงขึ้น และนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สามารถใช้ในการขอสำเร็จการศึกษาได้ (มีหนังสือรับรอง)

สำหรับผู้ที่ขอหน่วยคะแนนวิชาชีพ ๓๐๐ บาท / ส่งผลงานวิจัยนำเสนอ ๖๐๐ บาท
การชำระเงิน : 
๑. กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา
    ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
    ประเภท : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 280-203250-6
๒. จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน โดย Upload สลิปใบโอนเงินเข้าในระบบลงทะเบียน ตรงชื่อของท่าน
๓. จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินภายใน ๓ วันทำการ
๔. จากนั้น จะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็น "ชำระแล้ว" 

สำหรับบุคคลทั่วไป
๑. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**
๒. หลังจากลงทะเบียน จะขึ้นแสดงเป็นสถานะ "ยังไม่ได้ชำระ"
๓. จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อของท่านภายใน ๓ วันทำการ
๔. จากนั้น จะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็น "ชำระแล้ว" 

ระยะเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน
รายการ ผู้เข้าร่วมประชุม
อัตราล่วงหน้า : ชำระภายใน วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐ บาท
อัตราปกติ :ชำระภายใน วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐ บาท

รายการ ผู้เข้านำเสนอผลงาน
ชำระภายใน วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๖๐๐ บาท
หมายเหตุ

๑. ค่าลงทะเบียน ๓๐๐ บาท สำหรับ ผู้ที่รับหน่วยคะแนนทางการพยาบาล CNEU และหน่วยคะแนนกายภาพบำบัด CPTE และค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท สำหรับผู้ส่งบทความนำเสนอ 

๒. เมื่อมีการชำระเงินแล้ว โครงการขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

๓. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าเดินทาง,ที่พัก,ค่าใช้สอยอื่นๆได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๙.๖/ว.๙๕ ลว.๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ การประชุมดังกล่าวให้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ผู้สนับสนุน