ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

งดการจัดประชุมวิชาการประจำปี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 8 ประจำปี 2563  ภายใต้แนวคิด “Improvement & Innovation : การพัฒนาและนวัตกรรมวันที่  1 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา นั้น 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ประชุมผู้บริหารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้คำนึงถึงผลกระทบของการจัดงานที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม จึงมีมติให้ งดการประชุมวิชาการดังกล่าว

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขออภัยอย่างสุดซึ้ง และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการจัดประชุมครั้งถัดไป


การขอคืนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งเอกสารและขั้นตอนในการดำเนินการ ทาง e-mail ของท่านแจ้งผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ลื่อนการพิจารณาและคัดเลือกผลงาน ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2563 และประกาศผลผู้เข้ารอบคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 >>>  

ระยะเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน
รายการ ผู้เข้าร่วมประชุม
อัตราล่วงหน้า : ชำระภายใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๓๐๐ บาท
อัตราปกติ :ชำระภายใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๓๐๐ บาท

รายการ ผู้เข้านำเสนอผลงาน
ชำระภายใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๖๐๐ บาท
หมายเหตุ

๑. ค่าลงทะเบียน ๓๐๐ บาท สำหรับ ผู้ที่รับหน่วยคะแนนทางการพยาบาล CNEU และหน่วยคะแนนกายภาพบำบัด CPTE และค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท สำหรับผู้ส่งบทความนำเสนอ 

๒. เมื่อมีการชำระเงินแล้ว โครงการขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

๓. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าเดินทาง,ที่พัก,ค่าใช้สอยอื่นๆได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๙.๖/ว.๙๕ ลว.๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ การประชุมดังกล่าวให้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ผู้สนับสนุน