ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ภายในมหิดล)

 

Sample client
Sample client
Sample client
Sample client

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ภายนอกมหิดล)

 

Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client

ลิงค์เครือข่าย R2R (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

ลิงค์เครือข่าย R2R (ประเทศไทย)

Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client

แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย

แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย (ประเทศไทย)

Sample client
Sample client
Sample client
Sample client

แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย (ต่างประเทศ)

Sample client
Sample client
Sample client

แหล่งทุนภายใน

 

ลำดับขั้นตอนการเบิก-จ่าย (ทุนการวิจัยภายในม.มหิดล)


MU Fund

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Fund

กองบริหารงานวิจัย สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170


โทร: 02-849-6240-8, 02-849-6156-9
โทรสาร: 02-849-6247

ดูเงื่อนไขและรายละเอียดทุน 

GJMC Fund

ทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Golden Jubilee Medical Center Fund

งานการศึกษา วิจัย และวิชาการ ชั้น 4
999 ถนนบรมราชชนนี ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170


โทร: 02-849-6600 ต่อ 2201
โทรสาร: 02-489-6600 ต่อ 4241

ดูเงื่อนไขและรายละเอียดทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวทุนแหล่งทุนภายใน ม.มหิดล ประจำปีล่าสุด

 

แหล่งทุนภายนอก

ลำดับขั้นตอนเงินทุนการวิจัยภายนอกม.มหิดล

ลำดับขั้นตอนการเบิก-จ่าย (ทุนการวิจัยภายนอกม.มหิดล)

 

    แหล่งทุนภายในประเทศ
 
   
»
 
»
 
»
 
»
 
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
 
    แหล่งทุนต่างประเทศ
 
   
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  

 

รับจ้างวิจัย

ลำดับขั้นตอนเงินทุนการรับจ้างวิจัย

ลำดับขั้นตอนการเบิก-จ่าย (ทุนการรับจ้างวิจัย)

 

การส่งผลงานตีพิมพ์

ตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย

ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการประจำปี (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)

 

รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2551 

1. วารสารดำรงวิชาการ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
2. วารสารรัฐประศาสนศาสตร (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
3. วารสารพัฒนาสังคม (คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
4. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2551 

1. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
3. วารสารไทยคดีศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
4. วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
5. วารสารบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2548-2549

1. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2. วารสารประชากรและสังคม (สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม)
3. วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
5. วารสารเอเชียปริทัศน์ (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6. MANUSYA (หน่วยงานอิสระ โดยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
7. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion (มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ)
8. The Journal (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
9. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
10. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
11. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
12. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
13. วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
14. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
15. วารสาร JARS (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
16. วารสาร Sasin Journal of Managemen(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

  1. Manusya: Journal of Humanities
  2.  Journal of Population and Social Studies
  3. Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล)
  4. Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  5. วารสารเอเชียปริทัศน์  / Asian Review (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  6. Rian Thai: International Journal of Thai Studies (สถาบันไทยศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 วารสารระดับนานาชาติที่นักศึกษา คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตีพิมพ์ และ สกว. ยอมรับเพิ่มเติม (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 วารสารไทยอื่นๆ  ที่ไม่ได้อยู่ในรายการของ สกอ. และสกว แต่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge และ SCOPUS

 

ชื่อภาษาอังกฤษ

ปรากฏในฐานข้อมูลสากล

1

Asian Biomedicine   

ISI

2

Thai Journal of Veterinary Medicine

ISI

3

Chiang Mai Journal of Science

ISI

4

Buffalo Bulletin

ISI

5

Environment Asia

SCOPUS

6

Kasetsart Journal – Social Science

SCOPUS

7

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

SCOPUS

8

Thai Journal of Veterinary Medicine

SCOPUS