รายชื่อบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

**หมดอายุ 3 ปี ผู้วิจัยควรจะอบรมจริยธรรมใหม่ เพื่อเป็นการทบทวน/ update 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ฝ่าย/งาน วันที่อบรมจริยธรรม หมดอายุ
1  นาง  โชษิตา  แก้วเกษ ฝ่ายการพยาบาล 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
2  นาง  ธษา  ศิระวัฒนชัย ฝ่ายการพยาบาล 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
3  นาง  นันท์พร  จิตร์เพ็ชร ฝ่ายการพยาบาล 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
4  นางสาว  กัญญาภัค  เงินอินต๊ะ งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
5  นางสาว  นวลอนงค์  พิมโคตร ฝ่ายการพยาบาล 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
6  นางสาว  ภัทรศยา  เสนเอี่ยม ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
7  นางสาว  มาศโมฬี  จิตวิริยธรรม งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
8  นางสาว  วาสนา  การีเพ็ชร์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
9  นางสาว  สมลักษณ์  จำรูญสาย งานรังสีเทคนิค 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
10  นางสาว  สุกันยา  เดชกุญชร ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
11  นางสาว  อรทัย  เจากสิกร งานรังสีเทคนิค 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
12  นาย  ธนะเมศฐ์  เชาว์จินดารัชต์ งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ 7 ธ.ค. 60 6 ธ.ค. 63
13  นาง  ณิชชา  ศิริบูรณ์ ฝ่ายการพยาบาล 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
14  นาง  ธัญญรัตน์  สลักคำ ฝ่ายการพยาบาล 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
15  นาง  สุชานาถ  เผ่าวัฒนา งานทรัพยากรบุคคล 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
16  นางสาว  กชกร  วรรณนิตย์ งานสื่อสารองค์กร 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
17  นางสาว  กนกวรรณ  ศุภดล งานสื่อสารองค์กร 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
18  นางสาว  จารุวรรณ  สันตินันท์ งานรังสีเทคนิค 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
19  นางสาว  จิรนันท์  สุวรรณวงศ์ งานทรัพยากรบุคคล 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
20  นางสาว  ตรีรัตน์  พรหมพลุ้ย งานพัฒนาคุณภาพ 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
21  นางสาว  นวรัตน์  เสริมธนกุล งานนโยบายและแผน 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
22  นางสาว  พัชรินทร์  ดำรงพิพัฒน์กุล ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
23  นางสาว  วริศรา  อินทรแสน งานพัฒนาคุณภาพ 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
24  นางสาว  ศลิษา  ธาระสวัสดิ์ งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
25  นางสาว  ศุภวรรณ  จิวะพงศ์ งานรังสีเทคนิค 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
26  นางสาว  สุวภัทร  พุทธเกษม ฝ่ายการพยาบาล 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
27  นาย  ชัชวีร์  นิยมสุจริต งานทรัพยากรบุคคล 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
28  นาย  พงศกรณ์  เหลืองประเสริฐ งานทรัพยากรบุคคล 28 มี.ค. 61 27 มี.ค. 64
29  นาง  ศิวรักษ์  ขนอม ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 31 ก.ค. 61 30 ก.ค. 64
30  นางสาว  ผดาสิริ  ตาบทิพย์วรรณ งานทรัพยากรบุคคล 31 ก.ค. 61 30 ก.ค. 64
31  นางสาว  มาลินี  ทองอินทร์ งานพัฒนาคุณภาพ 31 ก.ค. 61 30 ก.ค. 64
32  นางสาว  ละเอียด  นาคหล่อ งานทรัพยากรบุคคล 31 ก.ค. 61 30 ก.ค. 64
33  นางสาว  สุภัสสร  อมรปิยะฤกษ์ งานทรัพยากรบุคคล 31 ก.ค. 61 30 ก.ค. 64
34  นางสาว  เสาวลักษณ์  ทวีนุช ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 31 ก.ค. 61 30 ก.ค. 64
35  นางสาว  อภิรฎา  ธาระสวัสดิ์ งานทรัพยากรบุคคล 31 ก.ค. 61 30 ก.ค. 64
36  นาย  ณัฐพล  หลงสวาสดิ์ งานพัฒนาคุณภาพ 31 ก.ค. 61 30 ก.ค. 64
37  นาง  บุณฑริกา  เหล่าพราหมณ์ งานพัฒนาคุณภาพ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
38  นาง  บุษบา  คล้ายมุข ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
39  นาง  เบญจวรรณ  สุดประเสริฐ งานการคลัง 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
40  นาง  พิกุล  จันทรังศรี ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
41  นาง  มาลีนา บุนนาค  ลู่ ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
42  นาง  ลัดดาวัลย์  เกตุแก้ว งานเวชระเบียน 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
43  นาง  สุวิมล  ตังธนสิริกุล ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
44  นาง  แสงรุ้ง  คุ้มคลองโยง ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
45  นาง  อรดี  จริตควร ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
46  นาง  อารียา  บุญพระ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
47  นางสาว  กฤตินี  เลิศทัศนีย์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
48  นางสาว  จันทร์เพ็ญ  ลาพระอินทร์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
49  นางสาว  จิตรลดา  สมโภชน์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
50  นางสาว  จิตรานันต์  กงวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
51  นางสาว  จุฑามาศ  ปึงธนานุกิจ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
52  นางสาว  ชฎากาญ  ทวีพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
53  นางสาว  ชฎารัตน์  หวังสุข ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
54  นางสาว  ณัฐชมนต์  วรพัฒน์วัชรกุล ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
55  นางสาว  ณัฐฏ์นันธ์  สุขนิพิฐพร ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
56  นางสาว  ดวงธิดา  เขม้นเขตการ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
57  นางสาว  ดุลยพร  วงศ์แสวง ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
58  นางสาว  ทิพย์วิภา  กรอารีรัตน์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
59  นางสาว  ทิพย์สุคนธ์  สุเกตุ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
60  นางสาว  ธัญสมร  จันทรวิวัฒน์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
61  นางสาว  ธีรานันท์  นาคะบุตร ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
62  นางสาว  นภาพร  เลบ้านแท่น ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
63  นางสาว  นิดา  วงศ์ชัยสุวัฒน์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
64  นางสาว  นิธิกานต์  ขวัญงาม งานทรัพยากรบุคคล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
65  นางสาว  ปวีณา  สังเสวี ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
66  นางสาว  ปาณิสรา  เจริญกาญจนะ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
67  นางสาว  ปานฤทัย  บุญมา ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
68  นางสาว  ปิยนันท์  โฆษิดาพันธุ์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
69  นางสาว  เปมิกา  เตียววิจิตรสกุล ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
70  นางสาว  พิมณัฐชญา  สุขกาย ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
71  นางสาว  แพรศิริ  อยู่สุข ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
72  นางสาว  ภมรา  ซุ้มโชคชัยกุล ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
73  นางสาว  ภัทรพร  อภิพัฒนะมนตรี ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
74  นางสาว  ภัทราวรรณ  เด่นชลชัย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
75  นางสาว  ภัสสิยา  เจียมสุขสุจิตต์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
76  นางสาว  มณีพร  จิวะนรานุรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
77  นางสาว  มนัสนันท์  เกียรติกมลชัย งานการคลัง 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
78  นางสาว  มนัสวี  จรดล ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
79  นางสาว  มลินพร  แจ่มพงษ์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
80  นางสาว  มาลินี  ช้างงาม งานทรัพยากรบุคคล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
81  นางสาว  มาลี  เที่ยงตรง งานโสตทัศนูปกรณ์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
82  นางสาว  รัตนาภรณ์  โพธิไพรัตนา ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
83  นางสาว  วราทิพย์  ทองเดช ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
84  นางสาว  วิมลทิพย์  วัตรผลัด งานเวชสารสนเทศ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
85  นางสาว  วิมลรัตน์  ทองเชื้อ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
86  นางสาว  วิราพร  สืบสุนทร ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
87  นางสาว  ศศิกาญจน์  ส่งทวีทรัพย์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
88  นางสาว  ศิริลักษณ์  ผลศิริปฐม ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
89  นางสาว  สกุลไทย  ศรีหินกอง ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
90  นางสาว  สรารัสมิ์  อินทรักษ์ งานรังสีเทคนิค 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
91  นางสาว  สิริจิตต์  รัตนมุสิก ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
92  นางสาว  สุดารัตน์  ใช้บางยาง งานทรัพยากรบุคคล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
93  นางสาว  สุนันทา  แหล่งสะท้าน ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
94  นางสาว  สุเนตรา  ไชยนาแพง ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
95  นางสาว  อมรทิพย์  แสนรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
96  นางสาว  อังศุธร  บัวขาว ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
97  นาย  คุณธน  ธนกุลภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
98  นาย  ชัชชัย  เกตุแก้ว งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
99  นาย  ตะวัน  อินทิยนราวุธ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
100  นาย  นิวัฒน์  ทิพย์ภิรมย์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
101  นาย  พูนศักดิ์  ชื่นเจริญ ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
102  นาย  ไพรวัลย์  กองโฮม ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
103  นาย  ภาณุภัท  นราศุภรัฐ ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
104  นาย  มาโนช  รัตนสมปัตติกุล ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
105  นาย  มารุต  ฤทธิ์เดช งานโสตทัศนูปกรณ์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
106  นาย  ร่มเย็น  จิตมุ่งงาน ฝ่ายการแพทย์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
107  นาย  รัฐธชา  จินดาปัถย์ ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
108  นาย  วรัท  บุญจันทร์ตรี ฝ่ายการพยาบาล 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
109  นาย  วินัย  ชุมพล งานพัฒนาคุณภาพ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
110  นาย  ศิริชัย  ถ้วยทองคำ งานโสตทัศนูปกรณ์ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
111  นาย  สมภพ  สูอำพัน ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
112  นาย  อัคคะนนท์  พงศ์ลักษมาณา งานเวชสารสนเทศ 4 ต.ค. 61 3 ต.ค. 64
113  นางสาว  วนิดา  ธนากรกุล งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ 7 ธ.ค. 61 6 ธ.ค. 64
114  นางสาว  เบญจวรรณ  ศรีวิชา ฝ่ายการพยาบาล 18 มี.ค. 62 17 มี.ค. 65
115  นางสาว  มัฏฏวรรณ  อินทรครรชิต ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 18 มี.ค. 62 17 มี.ค. 65
116  นางสาว  ณัฐธิกานต์  ภัทรเกียรติอุดม ฝ่ายการพยาบาล 23 ก.ค. 62 22 ก.ค. 65
117  นางสาว  ดุษฎี  เบ็ญจชาติ ฝ่ายการพยาบาล 23 ก.ค. 62 22 ก.ค. 65
118  นางสาว  พัฒนวดี  กลิ่นบุหงา ฝ่ายการพยาบาล 23 ก.ค. 62 22 ก.ค. 65
119 นาย อนุกูล คำโมนะ งานพัฒนาคุณภาพ 23 ก.ค. 62 22 ก.ค. 65