ปณิธาน 

       มุ่งพัฒนางานต่อเนื่องให้บริการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร


วิสัยทัศน์

       วิชาการก้าวไกล วิจัยเด่น เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านวิชาการตามอัตภาพและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ป่วยสามารถป้องกันและดูแลตนเองจากภาวะโรคได้ 

2. สร้างงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร

3. สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

ยุทธศาสตร์ 

1. จัดทำระบบอำนวยความสะดวกและระบบสืบค้นข้อมูลทางการวิจัยและวิชาการแก่บุคลากร

2. การจัดทำระบบการจัดการความรู้

3. การส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

กลยุทธ์

 1. จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และศักยภาพทางวิชาการให้แก่บุคลากร

2. สร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร

3. จัดทำสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการทำวิจัย และการจัดการความรู้แก่บุคลากร

4. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ของคนในองค์กร

5. จัดโครงสร้างเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง