ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ URL
1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.lib.ku.ac.th
2. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th
3. ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.car.chula.ac.th
4. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th
5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ http://lib.tsu.ac.th
6. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://library.tu.ac.th
7. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.lib.nu.ac.th
8. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.lib.buu.ac.th
9. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th
10. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.lib.ru.ac.th
11. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง http://www.lib.ru.ac.th/trang
12. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร http://lib.swu.ac.th
13. หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th
14. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.snamcn.lib.su.ac.th
15. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี http://tanee.psu.ac.th
16. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ http://www.clib.psu.ac.th
17. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช https://library.stou.ac.th/
18. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://lib.ubu.ac.th
19. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://library.kmutnb.ac.th
20. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.lib.kmitl.ac.th
21. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.lib.kmutt.ac.th
22. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://library.nida.ac.th
23. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://clm.wu.ac.th
24. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://library.sut.ac.th
25. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.library.mju.ac.th
   
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน URL
1. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://library.bu.ac.th
2. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอแบค http://library.au.ac.th
3. หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://library.spu.ac.th
4. หอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ http://lib.payap.ac.th
   
ห้องสมุดโรงเรียน URL
1. Digital Library for SchoolNet http://www.school.net.th/library/
2. ห้องสมุดอิเลคทรอนิค - ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน http://elibrary.nfe.go.th/
3. ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบ http://library.sk.ac.th
4. ห้องสมุด โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล http://sglib.cjb.net
5. ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี http://www.act.ac.th/service/lib/index.html
   
ห้องสมุดอื่นๆ ที่น่าสนใจ URL
1. หอสมุดแห่งชาติ http://www.nlt.go.th
2. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม http://www.library.coj.go.th
3. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงาน http://elibrary.energy.go.th
4. ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://library.tisi.go.th
5. ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://elibrary.trf.or.th
6. ห้องสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives
7. ห้องสมุดรัฐสภา http://www.parliament.go.th/library
8. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.maruey.com
9. ห้องสมุดธรรมะ มูลนิธิบ้านอารีย์ http://www.baanaree.net
10. ห้องสมุดธรรมะออนไลน์ http://www.dhammaonlinelibrary.com
11. ห้องสมุดไทย http://www.thailibrary.co.cc
12. ห้องสมุดทีเคออนไลน์ - TK park http://www.tkpark.or.th/tk
13. ห้องสมุดดาราศาสตร์ - สมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html
14. ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.riclib.nrct.go.th
15. ห้องสมุดความรู้การเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.doae.go.th/library
16. ห้องสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา http://web.ku.ac.th/nk40/nk/lib
17. ห้องสมุดการ์ตูน แอนิเมชั่น สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก http://www.cartoonthai.in.th/library.html
18. ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก http://library.rta.mi.th
19. ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/ipl/
20. ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th
21. ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข http://elib.fda.moph.go.th/library
 Contact us
GJ Girl

 

 

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4

888 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ (02) 849-6600 ต่อ 4242, 4241,3191

FAX. (02)8496600 ต่อ 4241 

เวลาเปิดทำการ

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00 น.

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.                                       

แผนที่งานศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ