Logo MUประวัติหน่วยงาน
งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

             งานการศึกษา วิจัย และวิชาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกกำหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อตอบสนองพันธกิจของงานการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดิมเรียกว่า "งานการศึกษา" มีผู้ปฎิบัติงานเพียง 1 คน กระทั่งในปี พ.ศ. 2550 จึงได้รบจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ในปี 2551 จำนวน 1 อัตรา ในปี 2553 จำนวน 1 อัตรา และในปี 2557 จำนวน 1 อัตรา โดยขึ้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตามลำดับ

 

ขอบข่ายและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

            งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ เป็นหน่วยงานกลาง ในการเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีขอบข่ายงานในการสนับสนุน ให้บริการด้านนักศึกษาฝึกงาน ด้านบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด ด้านงานวิจัย และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดในองค์กร เพื่อนำองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

หน่วยบริการวิชาการ

     - ประสานงานด้านการฝึกงานและนักศึกษาที่เข้ามาเป็นอาสาสมัคร

     - จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน

     - จัดทำโครงการการจัดการความรู้ (KM)

     - จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน

     - สร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านโครงการต่างๆ

     - ดำเนินการจัดอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อเป็นการบริการวิชาการ

     - จัดทำฐานข้อมูลในการจัดหลักสูตรสัมมนา / ฝึกอบรมระยะสั้นของคลินิกต่างๆ

     - จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของหน่วยงาน และ Website สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม

     - ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพ

 

หน่วยวิจัย

     - ขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และโครงการวิจัยต่างๆ ของศูนย์การแพทย์

     - รวบรวมและจัดตั้งงบประมาณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และงานวิจัยโครงการต่างๆ

     - สนับสนุน ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยแก่บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัย แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก

     - สร้างเครือข่ายกับสถาบัน และหน่วยงานที่ทำงานด้านการวิจัย

     - สร้างวัฒนธรรมการวิจัยขึ้นในองค์กร เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัย และการพัฒนางานด้วยการทำวิจัย ทั้งในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมสำหรับการวิจัย เช่น จริยธรรมการวิจัยในคน ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงบทความในวารสาร การจัดทำโครงการ และกิจกรรมการ เช่น การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การสร้างเวทีให้ผู้สนใจทำวิจัย เช่น โครงการสัมมนาการวิจัยประจำปี โครงการประกวดนวัตกรรมของบุคลากร

     - จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของหน่วยงาน และ Website สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม

     - ทำประกันคุณภาพงาน

 

หน่วยหลักสูตรการศึกษา และบริหารฐานข้อมูล

     - สนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในทุกระดับชั้น

     - จัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้านบุคลากร พัสดุ สารบรรณและธุรการ รวมถึงบริหารระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

     - บันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรในงาน เช่น ทะเบียนประวัติ ประวัติการลา การเข้าอบรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ

     - ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป ระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารของงาน

     - ดูแลบัญชีของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานและอำนวยความสะดวกในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

     - จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ MUSIS

     - จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของหน่วยงาน และ Website สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม

     - ทำประกันคุณภาพงาน

 

หน่วยห้องสมุดและคลังความรู้

     - สำรวจความต้องการ จัดตั้งงบประมาณ และจัดซื้อ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด

     - ดูแลรักษา และซ่อมแซม หนังสือ-วัสดุการศึกษา

     - ดูแลระบบการจัดเก็บ และให้บริการด้านการยืม-คืน

     - สร้างเครือข่ายกับห้องสมุดอื่น ๆ

     - จัดทำระเบียบ/ประกาศห้องสมุด

     - จัดทำคลังความรู้

     - จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของหน่วยงาน Virtual Library และ Website สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม

     - ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพ