รายชื่อบุคลากรผู้ผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ฝ่าย/งาน   วันที่อบรม
001 เบญจวรรณ สุดประเสริฐ งานการคลัง 4 ตุลาคม 2561
002 มนัสนันท์  เกียรติกมลชัย งานการคลัง 4 ตุลาคม 2561
003 วนิดา ธนากรกุล งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ 28 มีนาคม 2561
004 ศลิษา ธาระสวัสดิ์ งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ 28 มีนาคม 2561
005 ธนะเมศฐ์ เชาว์จินดารัชต์ งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ 7 ธันวาคม 2560
006 มาศโมฬี จิตวิริยธรรม งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ 7 ธันวาคม 2560
007 กัญญาภัค เงินอินต๊ะ งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ 7 ธันวาคม 2560
008 นิธิกานต์   ขวัญงาม งานทรัพยากรบุคคล 4 ตุลาคม 2561
009 มาลินี ช้างงาม งานทรัพยากรบุคคล 4 ตุลาคม 2561
0010 สุดารัตน์  ใช้บางยาง งานทรัพยากรบุคคล 4 ตุลาคม 2561
0011 สุชานาถ เผ่าวัฒนา งานทรัพยากรบุคคล 28 มีนาคม 2561
0012 ชัชวีย์ นิยมสุจริต งานทรัพยากรบุคคล 28 มีนาคม 2561
0013 พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ งานทรัพยากรบุคคล 28 มีนาคม 2561
0014 จิรนันท์  สุวรรณวงศ์ งานทรัพยากรบุคคล 28 มีนาคม 2561
0015 อภิรฎา ธาระสวัสดิ์ งานทรัพยากรบุคคล 31 กรกฎาคม 2561
0016 สุภัสสร อมรปิยะฤกษ์ งานทรัพยากรบุคคล 31 กรกฎาคม 2561
0017 ผดาสิริ ตาบทิพย์วรรณ งานทรัพยากรบุคคล 31 กรกฎาคม 2561
0018 ละเอียด นาคหล่อ งานทรัพยากรบุคคล 31 กรกฎาคม 2561
0019 นวรัตน์ เสริมธนกุล งานนโยบายและแผน 28 มีนาคม 2561
0020 บุณฑริกา เหล่าพราหมณ์ งานพัฒนาคุณภาพ 4 ตุลาคม 2561
0021 วินัย ชุมพล งานพัฒนาคุณภาพ 4 ตุลาคม 2561
0022 ตรีรัตน์  พรหมพลุ้ย งานพัฒนาคุณภาพ 28 มีนาคม 2561
0023 วริศรา  อินทรแสน งานพัฒนาคุณภาพ 28 มีนาคม 2561
0024 สรารัสมิ์ อินทรักษ์ งานรังสีเทคนิค 4 ตุลาคม 2561
0025 จารุวรรณ สันตินันท์ งานรังสีเทคนิค 28 มีนาคม 2561
0026 ศุภวรรณ  จิวะพงศ์ งานรังสีเทคนิค 28 มีนาคม 2561
0027 สมลักษณ์  จำรูญสาย งานรังสีเทคนิค 7 ธันวาคม 2560
0028 อรทัย เจากสิกร งานรังสีเทคนิค 7 ธันวาคม 2560
0029 ลัดดาวัลย์   เกตุแก้ว งานเวชระเบียน 4 ตุลาคม 2561
0030 วิมลทิพย์  วัตรผลัด  งานเวชสารสนเทศ 4 ตุลาคม 2561
0031 อัคคะนนท์  พงศ์ลักษมาณา งานเวชสารสนเทศ 4 ตุลาคม 2561
0032 กชกร วรรณนิตย์ งานสื่อสารองค์กร 28 มีนาคม 2561
0033 กนกวรรณ ศุภดล งานสื่อสารองค์กร 28 มีนาคม 2561
0034 มารุต ฤทธิ์เดช งานโสตทัศนูปกรณ์ 4 ตุลาคม 2561
0035 มาลี  เที่ยงตรง งานโสตทัศนูปกรณ์ 4 ตุลาคม 2561
0036 ศิริชัย ถ้วยทองคำ งานโสตทัศนูปกรณ์ 4 ตุลาคม 2561
0037 ชัชชัย เกตุแก้ว งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 4 ตุลาคม 2561
0038 นิวัฒน์   ทิพย์ภิรมย์ งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 4 ตุลาคม 2561
0039 ภัทราวรรณ เด่นชลชัย งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 4 ตุลาคม 2561
0040 วรัท บุญจันทร์ตรี ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0041 วราทิพย์ ทองเดช ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0042 อรดี​ จริต​ควร​ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0043 จันทร์เพ็ญ  ลาพระอินทร์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0044 จิตรลดา สมโภชน์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0045 จิตรานันต์ กงวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0046 จุฑามาศ ปึงธนานุกิจ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0047 ชฎา​กาญ​ ทวีพันธุ์​ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0048 ณัฐชมนต์  วรพัฒน์วัชรกุล  ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0049 ดวงธิดา เขม้นเขตการ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0050 ทิพย์สุคนธ์ สุเกตุ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0051 บุษบา  คล้ายมุข ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0052 ปาณิสรา เจริญกาญจนะ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0053 ปานฤทัย บุญมา ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0054 พิกุล จันทรังศรี ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0055 พิมณัฐชญา สุขกาย ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0056 แพรศิริ อยู่สุข ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0057 ไพรวัลย์ กองโฮม ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0058 มณีพร จิวะนรานุรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0059 รัตนาภรณ์ โพธิไพรัตนา ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0060 วิมลรัตน์  ทองเชื้อ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0061 วิราพร สืบสุนทร ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0062 สกุลไทย ศรีหินกอง ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0063 สุเนตรา ไชยนาแพง ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0064 สุวิมล ตังธนสิริกุล ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0065 อมรทิพย์ แสนรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0066 อังศุธร บัวขาว ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0067 อารียา  บุญพระ ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0068 ณัฐฏ์นันธ์ สุขนิพิฐพร ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0069 นภาพร เลบ้านแท่น ฝ่ายการพยาบาล 4 ตุลาคม 2561
0070 ธัญญรัตน์  สลักคำ ฝ่ายการพยาบาล 28 มีนาคม 2561
0071 ณิชชา  ศิริบูรณ์ ฝ่ายการพยาบาล 28 มีนาคม 2561
0072 สุวภัทร  พุทธเกษม ฝ่ายการพยาบาล 28 มีนาคม 2561
0073 ธษา ศิระวัฒนชัย ฝ่ายการพยาบาล 7 ธันวาคม 2560
0074 นันท์พร จิตร์เพ็ชร ฝ่ายการพยาบาล 7 ธันวาคม 2560
0075 โชษิตา แก้วเกษ ฝ่ายการพยาบาล 7 ธันวาคม 2560
0076 นวลอนงค์ พิมพโคตร ฝ่ายการพยาบาล 7 ธันวาคม 2560
0077 กฤตินี เลิศทัศนีย์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0078 คุณธน ธนกุลภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0079 ดุลยพร วงศ์แสวง ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0080 ตะวัน​ อิน​ทิย​น​ราวุธ​ ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0081 ธนสรัญ วัชราดิลกกุล ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0082 ธัญสมร จันทรวิวัฒน์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0083 ธีรานันท์ นาคะบุตร ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0084 นิดา   วงศ์ชัยสุวัฒน์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0085 ปิยนันท์ โฆษิดาพันธุ์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0086 พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ  ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0087 ภมรา ซุ้มโชคชัยกุล ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0088 ภัทรพร อภิพัฒนะมนตรี ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0089 ภัสสิยา เจียมสุขสุจิตต์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0090 มนัสวี จรดล ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0091 มลินพร แจ่มพงษ์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0092 มาโนช รัตนสมปัตติกุล ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0093 ร่มเย็น​ จิตมุ่งงาน ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0094 ศศิกาญจน์ ส่งทวีทรัพย์ ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0095 ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม ฝ่ายการแพทย์ 4 ตุลาคม 2561
0096 ภาณุภัท  นราศุภรัฐ ฝ่ายการแพทย์ 31 กรกฎาคม 2561
0097 สุนันทา  แหล่งสะท้าน ฝ่ายการแพทย์ 28 มีนาคม 2561
0098 มาลีนา  บุนนาค ลู่ ฝ่ายการแพทย์ 28 มีนาคม 2561
0099 สมภพ สู่อัมพัน ฝ่ายการแพทย์ 7 ธันวาคม 2560
00100 รัฐธชา จินดาปัถย์ ฝ่ายการแพทย์ 7 ธันวาคม 2560
00101 ชฎารัตน์ หวังสุข ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ตุลาคม 2561
00102 ทิพย์วิภา กรอารีรัตน์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ตุลาคม 2561
00103 สิริจิตต์ รัตนมุสิก ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ตุลาคม 2561
00104 แสงรุ้ง  คุ้มคลองโยง ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ตุลาคม 2561
00105 ปวีณา สังเสวี ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ตุลาคม 2561
00106 เปมิกา เตียววิจิตรสกุล ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 ตุลาคม 2561
00107 พัชรินทร์  ดำรงพิพัฒน์กุล ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 28 มีนาคม 2561
00108 ศิวรักษ์ ขนอม ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 31 กรกฎาคม 2561
00109 กรพินธุ์ ดวงทองพล ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 31 กรกฎาคม 2561
00110 เสาวลักษณ์ ทวีนุช ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 31 กรกฎาคม 2561
00111 วาสนา การีเพ็ชร์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 7 ธันวาคม 2560
00112 สุกันยา เดชกุญชร ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 7 ธันวาคม 2560
00113 ภัทรศยา เสนเอี่ยม ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 7 ธันวาคม 2560