การยืมต่อหนังสือ
 

ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อหนังสือได้ โดยมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

          1. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

          2. สามารถยืมต่อหนังสือออนไลน์ในระบบได้ 2 ครั้ง เท่านั้น ครั้งที่ 3 จะต้องนำหนังสือมาติดต่อขอยืมหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนห้องสมุด

          3. ไม่สามารถยืมหนังสือที่มีการจองในระบบไว้ล่วงหน้าได้ ผู้ใช้บริการจะต้องคืนหนังสือให้กับทางห้องสมุด

          4. ไม่สามารถยืมต่อหนังสือได้ถ้าผู้ใช้บริการบัตรสมาชิกหมดอายุ ผู้ใช้บริการติดต่อห้องสมุดต้นสังกัด

          5. ไม่สามารถยืมต่อหนังสือได้ถ้าผู้ใช้บริการค้างค่าปรับเกิน 100 บาท ขึ้นไป ผู้ใช้บริการติดต่อห้องสมุดเพื่อชำระค่าปรับ

  
 1.1 4.2 
 คู่มือการยืมต่อหนังสือ  ยืมต่อหนังสือ

 

                                                                                                                                           

                        

 Contact us
GJ Girl

 

 

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4

888 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ (02) 849-6600 ต่อ 4242, 4241,3191

FAX. (02)8496600 ต่อ 4241 

เวลาเปิดทำการ

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00 น.

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.                                       

แผนที่งานศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ