สมัครสมาชิกห้องสมุด

          ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืนของห้องสมุดที่สังกัด หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกห้องสมุดศุนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จะต้องเป็นบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หรือบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักฐานในการสมัครสมาชิก มีดังนี้

          1. รูปถ่ายสี/หน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

          2. สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ 1 ชุด

          3. สำเนาคำสั่งบรรจุหรือแต่งตั้ง 1 ชุด

การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

          การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ครบกำหนดส่ง แต่ผู้ใช้ประสงค์จะนำไปใช้ต่อ ผู้ใช้สามารถต่ออายุการยืมได้ อีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยนำหนังสือมาต่ออายุการยืม ณ จุดบริการยืม – คืน และรายการต่ออายุการยืมต้องไม่มีผู้ใช้รายอื่นจองไว้

อัตราค่าปรับ

          ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกไปใช้และไม่ได้ส่งคืนตามวันที่กำหนดส่ง ผู้ยืมจะต้องชำระค่าปรับดังนี้

          1. หนังสือทั่วไปและนวนิยาย ค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อ เล่ม

          2. หนังสือวิทยานิพนธ์และหนังสือสำรอง ค่าปรับวันละ 30 บาท ต่อ เล่ม

          3. สื่อโสตทัศน์ ค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 ตลับ/แผ่น

การทวงถามและเรียกคืน

          ทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะมีการติดตามทวงถามด้วยวาจา และทรัพยากรสารสนเทศที่มีการทวงถามแล้ว แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาจากผู้ยืมภายใน 7 วัน ห้องสมุดฯจะดำเนินการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศสำหรับสมาชิกที่ค้างค่าปรับเกิน 100 บาทขึ้นไป 

                         1.1                             2.1

              คู่มือการสมัครสมาชิก

                สมัครสมาชิกห้องสมุด

                           3.1                        4.2

            คู่มือการตรวจสอบการยืมทรัพยากร

                   ระเบียบการยืมทรัพยากร

 

 

 Contact us
GJ Girl

 

 

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4

888 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ (02) 849-6600 ต่อ 4242, 4241,3191

FAX. (02)8496600 ต่อ 4241 

เวลาเปิดทำการ

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00 น.

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.                                       

แผนที่งานศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ