ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เตียงผ่าตัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เตียง

วันที่กำหนดราคากลาง : 4 ตุลาคม 2564
ราคากลาง : 9,600,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1