ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เตียงเพื่อสุขภาพปรับด้วยไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 เตียง

วันที่กำหนดราคากลาง : 5 ตุลาคม 2564
ราคากลาง : 2,400,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1